Related books

300 Song Lyrics(Classical Chinese Poetry and Prose Series)(English-Chinese Edition)

Author:Xu Yuanchong

Publication date:2012-01-01

ISBN:9787508521961

Language:Chinese-English

Abstract:

The Three Hundred Song lyrics is an anthology of poems from the Chinese Song Dynasty. It contains over 300 poems and demonstrates the characteristics of the times and life style of Song Dynasty....
Recommendations Add to favorites

Introductions to books

The Three Hundred Song lyrics is an anthology of poems from the Chinese Song Dynasty. It contains over 300 poems and demonstrates the characteristics of the times and life style of Song Dynasty.

Book catalogue

 • 封面

  1
 • 扉页

  2
 • 目录

  3
 • 作者简介

  4
 • Publisher's NOTE

  5
 • 出版前言

  6
 • Preface

  7
 • Zheng Wenbao

  8
 • Wang Yucheng

  9
 • Kou Zhun

  10
 • Pan Lang

  11
 • Lin Bu

  12
 • Liu Yong

  13
 • Fan Zhongyan

  14
 • Zhang Xian

  15
 • Yan Shu

  16
 • Zhang Bian

  17
 • Song Qi

  18
 • Ouyang Xiu

  19
 • Sima Guang

  20
 • Wang Anshi

  21
 • Wang Anguo

  22
 • Yan Jidao

  23
 • Wang Guan

  24
 • Su Shi

  25
 • Li Zhiyi

  26
 • Huang Tingjian

  27
 • Qin Guan

  28
 • Mi Fu

  29
 • Zhao Lingzhi

  30
 • He Zhu

  31
 • Zhou Bangyan

  32
 • Chen Guan

  33
 • Xie Yi

  34
 • Mao Pang

  35
 • Su Xiang

  36
 • Hui Hong

  37
 • Xie Kejia

  38
 • Wang Anzhong

  39
 • Ye Mengde

  40
 • Wang Zao

  41
 • Cao Zu

  42
 • Xiang Hao

  43
 • Moqi Yong

  44
 • Chen Ke

  45
 • Zhu Dunru

  46
 • Murong Yanqing's wife

  47
 • Zhou Zizhi

  48
 • Zhao Ji

  49
 • Li Qi

  50
 • Anonymous

  51
 • Li Qingzhao

  52
 • Lü Benzhong

  53
 • Xiang Ziyin

  54
 • Cai Shen

  55
 • Ru Hui

  56
 • Wang Zhuo

  57
 • Li Chongyuan

  58
 • Nie Shengqiong

  59
 • Li Mixun

  60
 • Chen Yuyi

  61
 • Zhang Yuangan

  62
 • Lü Weilao

  63
 • Deng Su

  64
 • Yue Fei

  65
 • Li Shi

  66
 • Kang Yuzhi

  67
 • Wang Yan

  68
 • Han Yuanji

  69
 • Zhu Shuzhen

  70
 • Zhao Yanduan

  71
 • Yao Kuan

  72
 • Lu You

  73
 • Tang Wan

  74
 • Fan Chengda

  75
 • You Cigong

  76
 • Yang Wanli

  77
 • Yan Rui

  78
 • Zhang Xiaoxiang

  79
 • Xin Qiji

  80
 • Chen Liang

  81
 • Liu Guo

  82
 • Jiang Kui

  83
 • Shi Dazu

  84
 • Huang Ji

  85
 • Zhang Ji

  86
 • Yan Ren

  87
 • Liu Kezhuang

  88
 • Wu Wenying

  89
 • Liu Chenweng

  90
 • Zhou Mi

  91
 • Wen Tianxiang

  92
 • Wang Yisun

  93
 • Jiang Jie

  94
 • Zhang Yan

  95
 • 96
 • 郑文宝

  97
 • 王禹偁

  98
 • 寇准

  99
 • 潘阆

  100
 • 林逋

  101
 • 柳永

  102
 • 范仲淹

  103
 • 张先

  104
 • 晏殊

  105
 • 张昪

  106
 • 宋祁

  107
 • 欧阳修

  108
 • 司马光

  109
 • 王安石

  110
 • 王安国

  111
 • 晏几道

  112
 • 王观

  113
 • 苏轼

  114
 • 李之仪

  115
 • 黄庭坚

  116
 • 秦观

  117
 • 米芾

  118
 • 赵令畤

  119
 • 贺铸

  120
 • 周邦彦

  121
 • 陈瓘

  122
 • 谢逸

  123
 • 毛滂

  124
 • 苏庠

  125
 • 惠洪

  126
 • 谢克家

  127
 • 王安中

  128
 • 叶梦得

  129
 • 汪藻

  130
 • 曹组

  131
 • 向镐

  132
 • 万俟咏

  133
 • 陈克

  134
 • 朱敦儒

  135
 • 慕容岩卿妻

  136
 • 周紫芝

  137
 • 赵佶

  138
 • 李祁

  139
 • 无名氏

  140
 • 李清照

  141
 • 吕本中

  142
 • 向子諲

  143
 • 蔡伸

  144
 • 如晦

  145
 • 王灼

  146
 • 李重元

  147
 • 聂胜琼

  148
 • 李弥逊

  149
 • 陈与义

  150
 • 张元幹

  151
 • 吕渭老

  152
 • 邓肃

  153
 • 岳飞

  154
 • 李石

  155
 • 康与之

  156
 • 王炎

  157
 • 韩元吉

  158
 • 朱淑真

  159
 • 赵彦端

  160
 • 姚宽

  161
 • 陆游

  162
 • 唐婉

  163
 • 范成大

  164
 • 游次公

  165
 • 杨万里

  166
 • 严蕊

  167
 • 张孝祥

  168
 • 辛弃疾

  169
 • 陈亮

  170
 • 刘过

  171
 • 姜夔

  172
 • 史达祖

  173
 • 黄机

  174
 • 张辑

  175
 • 严仁

  176
 • 刘克庄

  177
 • 吴文英

  178
 • 刘辰翁

  179
 • 周密

  180
 • 文天祥

  181
 • 王沂孙

  182
 • 蒋捷

  183
 • 张炎

  184
 • Theory on Literary Translation of the Chinese School

  185
 • 代后记:中国学派的文学翻译理论

  186
 • 版权页

  187
 • 封底

  188

Reviews

You are not logged in. Please log in!
Log in now