Related books

Golden Treasury of Chinese Poetry in Han, Wei and Six Dynasties(Classical Chinese Poetry and Prose Series)(English-Chinese Edition)

Author:Xu Yuanchong

Publication date:2012-01-01

ISBN:9787508521923

Language:Chinese-English

Abstract:

The Golden Treasury of Chinese Poetry in Han, Wei and Six Dynasties is a selected translation of about 200 poems of Chinese Han, Wei, Jin, Northern and Southern Dynasties....
Recommendations Add to favorites

Introduction

The Golden Treasury of Chinese Poetry in Han, Wei and Six Dynasties is a selected translation of about 200 poems of Chinese Han, Wei, Jin, Northern and Southern Dynasties.

Book catalogue

 • Cover

  1
 • Titlepage

  2
 • Contents

  3
 • Insert

  4
 • Publisher's note

  5
 • 出版前言

  6
 • Preface

  7
 • Liu Bang

  8
 • Xiang Yu

  9
 • Lady Yu

  10
 • Liu Che

  11
 • Sima Xiangru

  12
 • Li Yannian

  13
 • Lady Ban

  14
 • Xin Yannian

  15
 • Su Wu

  16
 • Anonymous

  17
 • Cai Yan

  18
 • Cao Cao

  19
 • Wang Can

  20
 • Chen Lin

  21
 • Liu Zhen

  22
 • Xu Gan

  23
 • Po Qin

  24
 • Cao Pi

  25
 • Cao Zhi

  26
 • Ji Kang

  27
 • Ruan Ji

  28
 • Fu Xuan

  29
 • Zhang Hua

  30
 • Pan Yue

  31
 • Shi Chong

  32
 • Lu Ji

  33
 • Zuo Si

  34
 • Zhang Han

  35
 • Zhang Zai

  36
 • Su Boyu's Wife

  37
 • Liu Kun

  38
 • Guo Pu

  39
 • Wang Xizhi

  40
 • Xie An, Xia Lang, Xie Daoyun

  41
 • Gu Kaizhi

  42
 • Tao Qian

  43
 • Xie Lingyun

  44
 • Bao Zhao

  45
 • Xie Tiao

  46
 • Xiao Yan

  47
 • Fan Yun

  48
 • Jiang Yan

  49
 • Shen Yue

  50
 • Liu Yun

  51
 • He Xun

  52
 • Wu Jun

  53
 • Wang Ji

  54
 • Yin Keng

  55
 • Chen Shubao

  56
 • Xu Ling

  57
 • Wei Ding

  58
 • Wang Bao

  59
 • Yu Xin

  60
 • Yang Guang

  61
 • Folk Songs of Northern and Southern Dynasties

  62
 • 刘邦

  63
 • 项羽

  64
 • 虞姬

  65
 • 刘彻

  66
 • 司马相如

  67
 • 李延年

  68
 • 班婕妤

  69
 • 辛延年

  70
 • 苏武

  71
 • 无名氏

  72
 • 蔡琰

  73
 • 曹操

  74
 • 王粲

  75
 • 陈琳

  76
 • 刘桢

  77
 • 徐幹

  78
 • 繁钦

  79
 • 曹丕

  80
 • 曹植

  81
 • 嵇康

  82
 • 阮籍

  83
 • 傅玄

  84
 • 张华

  85
 • 潘岳

  86
 • 石崇

  87
 • 陆机

  88
 • 左思

  89
 • 张翰

  90
 • 张载

  91
 • 苏伯玉妻

  92
 • 刘琨

  93
 • 郭璞

  94
 • 王羲之

  95
 • 谢安,谢朗,谢道韫

  96
 • 顾恺之

  97
 • 陶潜

  98
 • 谢灵运

  99
 • 鲍照

  100
 • 谢朓

  101
 • 萧衍

  102
 • 范云

  103
 • 江淹

  104
 • 沈约

  105
 • 柳恽

  106
 • 何逊

  107
 • 吴均

  108
 • 王籍

  109
 • 阴铿

  110
 • 陈叔宝

  111
 • 徐陵

  112
 • 韦鼎

  113
 • 王褒

  114
 • 庾信

  115
 • 杨广

  116
 • 南北朝民歌

  117
 • Theory on Literary Translation of the Chinese School

  118
 • 代后记:中国学派的文学翻译理论

  119
 • Copyright

  120
 • 版权页

  121
 • Backcover

  122

Reviews

You are not logged in. Please log in!
Log in now