Related books

Selected Lyrics of Tang and Five Dynasties(Classical Chinese Poetry and Prose Series)(English-Chinese Edition)

Author:Xu Yuanchong

Publication date:2012-01-01

ISBN:9787508522012

Language:Chinese-English

Abstract:

Selected Lyrics of Tang and Five Dynasties is a selected translation of about 100 Lyrics of Tang and Five Dynasties....
Recommendations Add to favorites

Introduction

Selected Lyrics of Tang and Five Dynasties is a selected translation of about 100 Lyrics of Tang and Five Dynasties.

Book catalogue

 • Cover

  1
 • Titlepage

  2
 • Contents

  3
 • About Author

  4
 • Publisher's note

  5
 • 出版前言

  6
 • Preface

  7
 • Lyrics from Dunhuang

  8
 • Li Bai

  9
 • Dai Shulun

  10
 • Liu Changqing

  11
 • Zhang Zhihe

  12
 • Liu Yuxi

  13
 • Bai Juyi

  14
 • Wen Tingyun

  15
 • Huangfu Song

  16
 • Wei Zhuang

  17
 • Li Ye

  18
 • Ouyang Jiong

  19
 • He Ning

  20
 • Niu Qiao

  21
 • Niu Xiji

  22
 • Gu Xiong

  23
 • Sun Guangxian

  24
 • Li Xun

  25
 • Feng Yansi

  26
 • Li Jing

  27
 • Li Yu

  28
 • Anonymous

  29
 • 30
 • 敦煌曲子词

  31
 • 李白

  32
 • 戴叔伦

  33
 • 刘长卿

  34
 • 张志和

  35
 • 刘禹锡

  36
 • 白居易

  37
 • 温庭筠

  38
 • 皇甫松

  39
 • 韦庄

  40
 • 李晔

  41
 • 欧阳炯

  42
 • 和凝

  43
 • 牛峤

  44
 • 牛希济

  45
 • 顾夐

  46
 • 孙光宪

  47
 • 李珣

  48
 • 冯延巳

  49
 • 李璟

  50
 • 李煜

  51
 • 无名氏

  52
 • Theory on Literary Translation of the Chinese School

  53
 • 代后记:中国学派的文学翻译理论

  54
 • Copyright

  55
 • Backcover

  56

Reviews

You are not logged in. Please log in!
Log in now