Related books

300 Yuan Songs(Classical Chinese Poetry and Prose Series)(English-Chinese Edition)

Author:Xu Yuanchong

Publication date:2012-01-01

ISBN:9787508521930

Language:Chinese-English

Abstract:

Yuan songs are type of Classical Chinese poetry form, consisting of words written in one of a number of certain, set tone patterns, based upon the tunes of various songs. It reflects the social life of the Yuan Dynasty. This book contains 300 yuan songs. It will help you know more about the culture ...
Recommendations Add to favorites

Introduction

Yuan songs are type of Classical Chinese poetry form, consisting of words written in one of a number of certain, set tone patterns, based upon the tunes of various songs. It reflects the social life of the Yuan Dynasty. This book contains 300 yuan songs. It will help you know more about the culture that time.

Book catalogue

 • Cover

  1
 • Titlepage

  2
 • CONTENTS

  3
 • Author Profile

  4
 • PUBLISHER'S NOTE

  5
 • 出版前言

  6
 • Preface

  7
 • Yuan Haowen

  8
 • Yang Guo

  9
 • Liu Bingzhong

  10
 • Du Renjie

  11
 • Wang Heqing

  12
 • He Xicun

  13
 • Shang Ting

  14
 • Hu Zhiyu

  15
 • Bo Yan

  16
 • Wang Yun

  17
 • Lu Zhi

  18
 • Chen Cao'an

  19
 • Guan Hanqing

  20
 • Bai Pu

  21
 • Yao Sui

  22
 • Yu Tianxi

  23
 • Liu Minzhong

  24
 • Ma Zhiyuan

  25
 • Zhao Mengfu

  26
 • Wang Shifu

  27
 • Teng Bin

  28
 • Deng Yubin

  29
 • Ali Xiying

  30
 • Feng Zizhen

  31
 • Zhu Lianxiu

  32
 • Guan Yunshi

  33
 • Zhang Yanghao

  34
 • Bai Bi

  35
 • Zheng Guangzu

  36
 • Zeng Rui

  37
 • Ju Jingchen

  38
 • Zhou Wenzhi

  39
 • Qiao Ji

  40
 • Liu Shizhong

  41
 • Aluwei

  42
 • Wang Yuanding

  43
 • Xue Angfu

  44
 • Wu Hongdao

  45
 • Zhao Shanqing

  46
 • Ma Qianzhai

  47
 • Zhang Kejiu

  48
 • Xu Zaisi

  49
 • Zha Deqing

  50
 • Tang Yifu

  51
 • Zhu Tingyu

  52
 • Zhang Mingshan

  53
 • Yang Chaoying

  54
 • Song Fanghu

  55
 • Jia Gu

  56
 • Zhou Deqing

  57
 • Ban Weizhi

  58
 • Wang Yuanheng

  59
 • Ni Zan

  60
 • Liu Tingxin

  61
 • Tang Shi

  62
 • Lan Chufang

  63
 • Zhong Sicheng

  64
 • Qian Lin

  65
 • Sun Zhouqing

  66
 • Cao De

  67
 • Zhen Shi

  68
 • Wu Xiyi

  69
 • Cheng Jingchu

  70
 • Anonymous

  71
 • 72
 • 元好问

  73
 • 杨果

  74
 • 刘秉忠

  75
 • 杜仁杰

  76
 • 王和卿

  77
 • 盍西村

  78
 • 商挺

  79
 • 胡祗遹

  80
 • 伯颜

  81
 • 王恽

  82
 • 卢挚

  83
 • 陈草庵

  84
 • 关汉卿

  85
 • 白朴

  86
 • 姚燧

  87
 • 庾天锡

  88
 • 刘敏中

  89
 • 马致远

  90
 • 赵孟頫

  91
 • 王实甫

  92
 • 滕宾

  93
 • 邓玉宾

  94
 • 阿里西瑛

  95
 • 冯子振

  96
 • 珠帘秀

  97
 • 贯云石

  98
 • 张养浩

  99
 • 白贲

  100
 • 郑光祖

  101
 • 曾瑞

  102
 • 雎景臣

  103
 • 周文质

  104
 • 乔吉

  105
 • 刘时中

  106
 • 阿鲁威

  107
 • 王元鼎

  108
 • 薛昂夫

  109
 • 吴弘道

  110
 • 赵善庆

  111
 • 马谦斋

  112
 • 张可久

  113
 • 徐再思

  114
 • 查德卿

  115
 • 唐毅夫

  116
 • 朱庭玉

  117
 • 张鸣善

  118
 • 杨朝英

  119
 • 宋方壶

  120
 • 贾固

  121
 • 周德清

  122
 • 班惟志

  123
 • 汪元亨

  124
 • 倪瓒

  125
 • 刘庭信

  126
 • 汤式

  127
 • 兰楚芳

  128
 • 钟嗣成

  129
 • 钱霖

  130
 • 孙周卿

  131
 • 曹德

  132
 • 真氏

  133
 • 吴西逸

  134
 • 程景初

  135
 • 无名氏

  136
 • Theory on Literary Translation of the Chinese School

  137
 • 代后记:中国学派的文学翻译理论

  138
 • Copyright

  139
 • 版权页

  140
 • Backcover

  141

Reviews

You are not logged in. Please log in!
Log in now