Related books

POESÍA Y PINTURA DE LAS DINASTÍAS MING Y QING

Author:Chang Shiru

Publication date:2019-09-01

ISBN:9787508542270

Language:Chinese-Spanish

Abstract:

Over the more than 500 years from the Ming Dynasty (1368–1644) to the Qing Dynasty (1636–1912), emerging literature best represented by novels and opera thrived. In the same period, traditional poetry creation still maintained strong vitality, with many artistic schools, representative writers and...
Recommendations Add to favorites

Introduction

Book catalogue

 • 封面

  1
 • 扉页

  2
 • 目录 ÍNDICE

  3
 • 作者简介

  4
 • 共享中华之美——“中华之美”丛书序

  5
 • PRÓLOGO A LA COLECCIÓN BELLEZA DE CHINA

  6
 • 张以宁 Zhang Yining

  7
 • 宋 濂 Song Lian

  8
 • 刘 基 Liu Ji

  9
 • 袁 凯 Yuan Kai

  10
 • 杨 基 Yang Ji

  11
 • 张 羽 Zhang Yu

  12
 • 徐 贲 Xu Ben

  13
 • 高 启 Gao Qi

  14
 • 方孝孺 Fang Xiaoru

  15
 • 于 谦 Yu Qian

  16
 • 沈 周 Shen Zhou

  17
 • 李东阳 Li Dongyang

  18
 • 祝允明 Zhu Yunming

  19
 • 唐 寅 Tang Yin

  20
 • 文徵明 Wen Zhengming

  21
 • 李梦阳 Li Mengyang

  22
 • 边 贡 Bian Gong

  23
 • 徐祯卿 Xu Zhenqing

  24
 • 何景明 He Jingming

  25
 • 杨 慎 Yang Shen

  26
 • 黄 峨 Huang E

  27
 • 谢 榛 Xie Zhen

  28
 • 吴承恩 Wu Cheng'en

  29
 • 李攀龙 Li Panlong

  30
 • 杨继盛 Yang Jisheng

  31
 • 王世贞 Wang Shizhen

  32
 • 李 贽 Li Zhi

  33
 • 戚继光 Qi Jiguang

  34
 • 汤显祖 Tang Xianzu

  35
 • 高攀龙 Gao Panlong

  36
 • 袁宏道 Yuan Hongdao

  37
 • 冯小青 Feng Xiaoqing

  38
 • 陈子龙 Chen Zilong

  39
 • 夏完淳 Xia Wanchun

  40
 • 钱谦益 Qian Qianyi

  41
 • 柳如是 Liu Rushi

  42
 • 金圣叹 Jin Shengtan

  43
 • 吴伟业 Wu Weiye

  44
 • 方以智 Fang Yizhi

  45
 • 顾炎武 Gu Yanwu

  46
 • 宋 琬 Song Wan

  47
 • 龚鼎孳 Gong Dingzi

  48
 • 顾 媚 Gu Mei

  49
 • 吴嘉纪 Wu Jiaji

  50
 • 施闰章 Shi Runzhang

  51
 • 叶 燮 Ye Xie

  52
 • 朱彝尊 Zhu Yizun

  53
 • 屈大均 Qu Dajun

  54
 • 王士禛 Wang Shizhen

  55
 • 蒲松龄 Pu Songling

  56
 • 洪 升 Hong Sheng

  57
 • 孔尚任 Kong Shangren

  58
 • 陈于王 Chen Yuwang

  59
 • 查慎行 Zha Shenxing

  60
 • 纳兰性德 Nara Singde

  61
 • 赵执信 Zhao Zhixin

  62
 • 沈德潜 Shen Deqian

  63
 • 金 农 Jin Nong

  64
 • 厉 鹗 Li E

  65
 • 郑 燮 Zheng Xie

  66
 • 曹雪芹 Cao Xueqin

  67
 • 袁 枚 Yuan Mei

  68
 • 纪 昀 Ji Yun

  69
 • 蒋士铨 Jiang Shiquan

  70
 • 赵 翼 Zhao Yi

  71
 • 敦 敏 Dun Min

  72
 • 姚 鼐 Yao Nai

  73
 • 黄景仁 Huang Jingren

  74
 • 张维屏 Zhang Weiping

  75
 • 林则徐 Lin Zexu

  76
 • 龚自珍 Gong Zizhen

  77
 • 黄遵宪 Huang Zunxian

  78
 • 版权页

  79
 • 封底

  80

Reviews

You are not logged in. Please log in!
Log in now